VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

ZZZS svetuje, obvešča,…

Kartica za zdravstveno zavarovanje kot dokument. Kdo jo mora imeti, kako jo dobiti, kaj narediti, če jo izgubimo,…

logo ZZZS 2Kartica za zdravstveno zavarovanje kot dokument

Kdo ima kartico zdravstvenega zavarovanja?
Kartico dobijo vsi, ki imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Kartica je osebni dokument. Zavarovanec svojo kartico predloži ob obisku pri zdravniku ali ob drugi priložnosti, ko dokazuje in uveljavlja svoje pravice iz zdravstvenega zavarovanja.
ZZZS je pričel z izdajo novih KZZ? Kdo jo mora naročiti?
Novo kartico bodo prejeli le zavarovanci, ki potrebujejo novo kartico zaradi novega vstopa v zavarovanje (večinoma so to novorojenčki), in tisti, katerih kartica je poškodovana, okvarjena, izgubljena. Torej, če vaša stara kartica še deluje, naročilo nove NI potrebno, saj za zamenjavo ni nobenega razloga. Uporaba nove kartice bo za imetnika povsem enaka kot uporaba dosedanje kartice.

ZZZS je začel izdajati nove KZZ zaradi številnih poslovnih in tehnoloških razlogov, ključni razlog za uvedbo novih KZZ pa je prenehanje proizvodnje čipa sedanje KZZ. Nova KZZ se že na videz razlikuje od sedanje po posodobljeni zunanji podobi. Vidni podatki na zunanjosti kartice niso spremenjeni. Nova kartica za razliko od stare vsebuje 2 digitalni potrdili. Z enim zavarovana oseba pooblaščenim zdravstvenim delavcem dovoljuje dostop do podatkov v zalednih sistemih v novem sistemu neposrednega dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja. Drugo potrdilo pa je namenjeno dostopu imetnika do njegovih lastnih podatkov v zalednih sistemih zdravstvenih zavarovalnic in izvajalcev zdravstvenih storitev. Uporaba nove kartice za dostop do lastnih podatkov bo mogoča šele v naslednji razvojni fazi, ko bodo razvite potrebne programske rešitve za tak dostop.

Če kartice niste prejeli…
Če zavarovanec kartice še ni dobil, to lahko pomeni, da je bila pošiljka s kartico sicer poslana, vendar je ni prejel zaradi pomanjkljivega oziroma napačnega naslova v Zavodovih bazah podatkov ali pa je ni v predvidenem roku dvignil na pošti. Morda pa zavarovanec nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Najbolje je, da najprej pokličete Službo za poslovanje s kartico na Zavodu (01/30-77-466), kjer boste dobili natančnejše informacije o tem, zakaj kartice niste prejeli in kaj je treba storiti za njeno pridobitev.

Če ste kartico izgubili…
V primeru izgubljene oz. ukradene kartice morate kartico preklicati in zahtevati novo. Preklic in naročilo nove kartice je možno opraviti na najbližji izpostavi Zavoda. Oglasiti se morate osebno in predložiti enega od identifikacijskih dokumentov (osebna izkaznica, potni list, …) ter plačati stroške nove kartice. Novo kartico prejmete kot priporočeno pošiljko po pošti v roku dveh tednov, za ta čas pa prejmete na Zavodu začasno pisno potrdilo o veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Kartice na samopostrežnem terminalu ni mogoče potrditi niti je pri zdravniku ni mogoče prebrati.
Včasih se zgodi, da se čip na kartici umaže (zamasti) in zato samopostrežni terminal ne more prebrati čipa in javi, da ste vstavili napačno kartico. V tem primeru je dovolj, da kartico obrišete. Lahko pa je prišlo do okvare čipa na kartici. V tem primeru se oglasite na najbližji izpostavi Zavoda, kjer bodo vašo kartico še enkrat preizkusili. Če ne bo delovala, vam bodo naročili novo in hkrati izdali potrdilo o veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga boste lahko uporabljali namesto kartice, dokler po pošti ne prejmete nove. Če je do okvare prišlo zaradi vašega malomarnega ravnanja, boste morali poravnati tudi stroške izdaje nove kartice, sicer je izdaja nove kartice brezplačna.

Ali morajo imeti starši urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, da otroci dobijo kartico?
Da, starši morajo imeti urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ali bomo za uveljavljanje zdravstvenih storitev v tujini lahko uporabljali kar to kartico?
Kartica je veljaven dokument v Sloveniji, v tujini pa zdravstveno zavarovanje dokazujemo z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Harmonizacija evropskih kartičnih sistemov za zdaj še ni na takšni stopnji, da bi lahko s kartice brali elektronsko zapisane podatke tudi izven slovenskih meja. Izjema so zavarovanci iz Pomurja, ki slovensko kartico lahko uporabljajo pri določenih izvajalcih zdravstvenih storitev v tujini. Več informacij o projektu Netc@rds…

Katere so pravne podlage za izdajo kartic zdravstvenega zavarovanja?
Te so Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja.

Podatki na kartici

Kateri podatki so shranjeni na kartici?

  • Na kartici so vidno izpisani ime in priimek zavarovanca, datum rojstva, številka zavarovanca in izvoda kartice ter številka izdajatelja.
  • V čipu kartice (torej v elektronski obliki) so shranjeni identifikacijski podatki o zavarovancu, o obveznem in prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju ter o veljavnosti teh zavarovanj. Zapisani so tudi podatki o izbranem osebnem zdravniku, pediatru, zobozdravniku in ginekologu ter o delodajalcu, izdani medicinsko-tehnični pripomočki na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja, prostovoljna opredelitev za posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditve ter izdana zdravila na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Ali so na kartici tudi podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju sklenjenem pri zavarovalnicah Adriatic Slovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z. ?
V sistem kartice zdravstvenega zavarovanja so vključene vse zavarovalnice, ki ponujajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja: Adriatic Slovenica d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d. in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Ko prejmete novo kartico po pošti, na njej še niso zapisani podatki o prostovoljnih zdravstvenih zavarovanjih, vendar je v čipu kartice že pripravljen prostor zanje. Ob prvem potrjevanju vaše kartice na samopostrežnem terminalu se na čip zapišejo tudi podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju neposredno iz baz podatkov prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic. Te podatke kasneje potrjujete preko samopostrežnega terminala enako kot podatke o obveznem zdravstvenem zavarovanju.

Ali bodo na kartici tudi medicinski podatki oziroma zakaj na kartici ni krvne skupine, podatka o alergijah, diabetesu…?
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je po zakonu pristojen za urejanje podatkov s področja obveznega zdravstvenega zavarovalništva, zato so na kartici zaenkrat samo zavarovalniški, identifikacijski in administrativni podatki. Kartični sistem pa je primeren in na voljo tudi za zapis drugih, medicinskih podatkov. O tem med pristojnimi institucijami pod okriljem Ministrstva za zdravje že potekajo dogovori. Zaradi pomembnosti teh izbranih medicinskih podatkov in medinstitucionalnega usklajevanja, zakonodajnih zahtev in postopkov pa teh sprememb ni mogoče uvesti na hitro.

Za darovalca organov in tkiv sem se že opredelil, klub temu pa na izpisu podatkov na kartici piše, da sem kot darovalec neopredeljen. Zakaj ta podatek ni vpisan na kartico?
Prostor za vpis podatka o prostovoljni odločitvi glede posmrtnega darovanja organov in tkiv za presaditev je v čipu kartice pripravljen. Svojo voljo so nekateri zavarovanci izrazili že s prevzemom papirnate izkaznice Darovalec Rdečega križa. Če pa zavarovanci želijo, da bi se ta podatek vpisal na njihovo kartico, se bodo morali ponovno opredeliti na enem od prijavnih mest. Več informacij…

Zakaj na kartici ni podatka o izbranem okulistu, psihiatru…?
Osebni izbrani zdravnik je lahko izključno zdravnik/pediater, ginekolog in zobozdravnik v osnovni zdravstveni dejavnosti. Drugi zdravniki po zakonskih določilih ne morejo biti izbrani osebni zdravniki. Na kartici niso zapisani, ker teh podatkov ne zbiramo v centralni evidenci.

Kaj je polno zavarovanje?
Polno zavarovanje pomeni, da ima zavarovanec iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti krite stroške zdravstvenih storitev. Zavarovanec s tem statusom ne potrebuje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. To so na primer otroci do 18. leta starosti in redno šolajoča mladina.

Kaj je tip zavarovanca?
Zavarovanci imajo po zakonu različne pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zaradi izvedbe obračuna storitev pri izvajalcih zdravstvenega varstva so zavarovanci glede na pravice razvrščeni v devet tipov (na primer otroci do vključno šestega leta starosti, šolarji od 7. do 15. leta, vojaški invalidi…).

Zakaj pri upokojencih ni zapisan tudi poklic?
Podatek o poklicu je namenjen statističnim opazovanjem obolevnosti pri aktivni populaciji. Zato je na kartici zapisan poklic, ki ga imetnik kartice trenutno opravlja, ne pa dosežena stopnja izobrazbe ali poklic, ki ga je zavarovanec opravljal v svoji aktivni dobi.

Sprememba podatkov na kartici

Kako lahko spremenim podatke (nov naslov, priimek, zaposlitev…)?
Na kartici imamo dve vrsti podatkov: vidno zapisane podatke na kartici in elektronsko zapisane podatke v čipu. Hkrati s kartico prejmete na papirju izpisane podatke s čipa, podoben izpis elektronskih podatkov z vaše kartice pa lahko dobite tudi kasneje pri zdravniku oziroma drugih izvajalcih zdravstvenega varstva ali na izpostavah ZZZS.

Če so napačno zapisani vidni podatki na kartici (ime in priimek ter datum rojstva), morate vsekakor dobiti novo kartico s pravimi podatki. To uredite pri svojem delodajalcu (v kadrovski službi) oziroma na izpostavi ZZZS. Za informacijo o nastali napaki pa se lahko najprej obrnete na Službo za poslovanje s kartico na telefon 01 30 77 466.

Napaka pa se lahko vrine tudi med podatke zapisane v čipu, kar lahko ugotovite s podrobnim pregledom priloženega izpisa podatkov:

  • če gre za napako pri osebnih identifikacijskih podatkih, podatkih o zavezancu za prispevek ali o veljavnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja, obvestite o tem vašega delodajalca (kadrovsko službo) oziroma najbližjo izpostavo ZZZS. Služba za poslovanje s kartico na telefonu 01 30 77 466 pa vam lahko posreduje natančnejše informacije o načinu spreminjanja podatkov v konkretnem primeru. Če bo potrebno, bomo napako odpravili v Zavodovih bazah, tako da se bodo ob ponovnem potrjevanju vaše kartice na samopostrežnih terminalih v čip zapisali pravilni podatki.
  • o napaki pri podatkih o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju obvestite zavarovalnico, pri kateri ste prostovoljno zavarovani. Tam bodo napako odpravili v svojih podatkovnih bazah in ob potrjevanju vaše kartice na samopostrežnih terminalih se bodo v čip zapisali pravilni podatki.
  • za odpravo napake pri podatkih o izbranem osebnem zdravniku vam priporočamo, da nanjo opozorite svojega izbranega osebnega zdravnika pri naslednjem obisku. Na kartico vam bo zapisal pravilne podatke.
  • če je napačen podatek o opredelitvi za posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditve, se obrnite na Slovenija-transplant (Zaloška 7, Ljubljana, tel: 01 300 68 60), ki je upravljavec teh podatkov.
  • če je napačen podatek o izdanih zdravilih, se obrnite na lekarno, ki je zdravilo izdala.

Rad bi zamenjal izbranega zdravnika. Kaj je treba storiti?
Ko v skladu s pravili zamenjate svojega izbranega osebnega zdravnika, vam ta svoje podatke vpiše na vašo kartico.

Potrjevanje kartice

Kako pogosto potrjujemo kartico?
Kartico potrjuje zavarovanec sam na samopostrežnem terminalu. Upokojenci in otroci do 18. leta starosti potrjujejo obvezno zdravstveno zavarovanje enkrat letno, ostali pa na tri mesece. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje zavarovanci potrjujejo praviloma na tri mesece oz. skladno s poslovnimi pravili pristojnih zavarovalnic.

Ali je potrebno kartico potrjevati vsake tri mesece oziroma enkrat letno ali samo takrat, ko uveljavljamo zdravstvene storitve?
Kartico lahko zavarovanci potrjujejo le takrat, ko uveljavljajo zdravstvene storitve.

Kako potrjujejo kartico študenti in dijaki nad 18 let? Ali je potrdilo o šolanju še potrebno?
V začetku šolskega leta morate na pristojno izpostavo Zavoda predložiti potrdilo o šolanju, to lahko storite preko kadrovske službe svojih staršev ali osebno. S tem imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje do konca šolskega leta oziroma do datuma, navedenega na potrdilu. Potrdilo o veljavnosti zdravstvenega zavarovanja pa se vam na kartico zapiše samo za 3 mesece, zato morate kartico vložiti v samopostrežni terminal za potrjevanje vsake tri mesece oziroma pred obiskom zdravnika. Enako velja za redne ali izredne študente ter za dijake, ki so že dopolnili 18 let starosti.

Kartica v ordinaciji

Kaj storiti v primeru, če bolnik ob obisku zdravnika ne bo imel s seboj kartice?
V takšnem primeru je po obstoječih pravilih obveznega zavarovanja samoplačnik. V primerih, ko gre za nujno medicinsko pomoč, pa mu je zdravstveno osebje, ne glede na dokumentacijo, dolžno nuditi potrebno storitev.

Kaj storiti, če bolnik ne bo imel veljavno potrjene kartice?
Medicinska sestra imetnika kartice napoti do najbližjega samopostrežnega terminala. Zavod je poskrbel za gosto mrežo samopostrežnih terminalov, ki so nameščeni po zdravstvenih domovih, bolnišnicah in enotah Zavoda. Če samopostrežni terminal ne dela, sestra uporabi podatke iz obstoječe kartoteke.

Imam odločbo o ugotovljeni popolni in trajni nezmožnosti za delo pred 18. letom. Ali moram tudi v prihodnje k zdravniku poleg kartice nositi še odločbo?
Odločbe vam ni treba več nositi k zdravniku. V čipu kartice je v takih primerih pod rubriko polno zavarovanje zapisano DA in tako razvidno, da je zavarovanec oproščen doplačil za zdravstvene storitve.

Zaščita podatkov

Kako varni in zaupni so podatki na kartici?
Varnost podatkov na kartici je skladna z zahtevami slovenske zakonodaje. Na kartici so vidno odtisnjeni le številka zavarovanja, ime in priimek zavarovanca ter njegov rojstni datum. Podatke shranjene v kartičnem čipu pa je mogoče brati ali spreminjati samo s profesionalno kartico in posebnim čitalnikom.

Kako se zagotavlja varnost teh podatkov?
Zagotavlja se na več nivojih. Za kartico zdravstvenega zavarovanja je bila na podlagi temeljitih analiz možnih kartičnih tehnologij izbrana tehnologija pametnih kartic, ki je do sedaj edina dovolj preizkušena in uveljavljena tehnologija v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Mikročip kartice je miniaturni računalnik in je varovan tako, kot so varovani računalniki. Varovanje podatkov na kartici zagotavlja tudi uvedba profesionalne kartice. Kombinacija obeh kartic daje ustrezno visok nivo varovanja podatkov, saj podatka ni mogoče brati brez sočasne uporabe profesionalne kartice, ki jo imajo zdravniki, medicinske sestre, administrativno osebje v sprejemni pisarni, farmacevti, fizioterapevti in drugi zdravstveni delavci ter pooblaščeni referenti zdravstvenega zavarovanja. Poklicna etika zavezuje vsakega imetnika profesionalne kartice, da jo uporablja samo za zakonsko predpisane namene. Poleg tega je za morebitno zlorabo ali neupravičeno uporabo odgovoren tudi kazensko in po splošnih odškodninskih predpisih. Varnost podatkov na kartici je zagotovljena tudi med potrjevanjem kartice na samopostrežnih terminalih, saj je omrežje samopostrežnih terminalov zaprto privatno omrežje.

Več informacij!

VITAFIT – SOCIALNA OMREŽJA

Prijava na novice