fbpx
VITAFIT - portal za zdravo in aktivno življenje

Filozofija svobode 13. 1. 2016

SMERNICE IN CILJI INŠTITUTA SOFIJIN IZVIR, ZDRAVILNA PEDAGOGIKA IN IZOBRAŽEVANJE MARIBOR

Izvajamo vzgojno-izobraževalne, kulturne in socialne programe, ki zasledujejo najsodobnejše smernice na področju dela z majhnimi predšolskimi otroki ter družinami.

Freedom

Raziskujemo in izvajamo nove pristope – metodike v pedagoškem procesu. Programe izvajamo na načine, ki zagotavljajo ne-stresno, zdravju prijazno okolje in ustrezne vsebine, ki nudijo otrokom bogate možnosti za naravni in uravnotežen razvoj.

Zdravje in zdrav razvoj sta na prvem mestu

Pri vsaki dejavnosti se najprej vprašamo kaj dela otroka/človeka zdravega? Predšolsko obdobje razumemo kot življenjsko obdobje, kjer lahko naredimo največ za optimalno psihično in fizično zdravje človeka za vsa življenjska obdobja, saj so v tem času postavljeni temelji za ves nadaljnji razvoj posameznika.

Pedagogika se povezuje z medicino na področju salutogeneze, to pomeni preventivnih aktivnosti in psihologije, na podlagi pedagogike Emmi Pikler, kakor tudi antropozofske psihologije ter najsodobnejših izsledkov nevrologije. Omogočamo celosten razvoj vseh področij in sposobnosti pri posameznem otroku.

Pravica do otroštva je človekova pravica

Otroci so naša preteklost, sedanjost in prihodnost – predvsem pa so tukaj in zdaj. Kulturni razvoj vsake družbe izhaja prvobitno iz otroštva in družinske klime ter kulture družinskega življenja. Za posameznika, ki v zgodnjem otroštvu pridobi temelje za svoje zdravje in sposobnosti, so vse poti v življenju odprte.

Biti otrok, resničen otrok, je pomembno obdobje, iz katerega se lahko razvije zrel, avtonomen in odgovoren človek. Predvsem pa svobodno bitje, ki sledi svoji lastni poti. Za otroštvo je značilna drugačna kvaliteta delovanja in dojemanja kot v odraslosti. Otroštvo kot pred-stadij odraslosti ne gre prehitevat ali ignorirat v njegovih specifičnih potrebah.

Naš cilj, da ozaveščamo tiste kvalitete in potrebe otroštva, ki v sodobnem času izginjajo ali so prezrte

Človek pa v sodobnem svetu vedno bolj potrebuje tudi nove socialne sposobnosti in znanja, ki jih zgodovinsko gledano še ni bilo tako izrazito zaznati, zaradi drugačnega načina življenja. Zato smatramo, da so stari vzgojni koncepti neustrezni in nezadostni, v določenih segmentih.

Spoštovanje individualnosti in različnosti

Ideal je vzgoja, ki omogoča sprejemanje in upoštevanje meja in pravil – vendar z manj pritiska in stresa, skozi lastno aktivnost in motivacijo otroka/posameznika. Vzgoja skozi drugačne načine in oblike medsebojne komunikacije ter večje spoštovanje drugačnosti in individualnosti.

Zato razvijamo uspešne nove modele pedagoškega procesa, ki otrokom omogočajo avtonomen razvoj, s poudarkom na lastni ustvarjalnosti in iniciativnosti na različnih področjih, v skladu z njihovimi razvojnimi možnostmi.

Spoštovanje in razumevanje različnosti je ena od temeljnih vrednot, ki jo vzgojitelji izvajamo tudi v vsakodnevnem odnosu do posameznih otrok in družin. Z našimi bogatimi programi ustvarjamo dobre temelje za harmoničen emocionalen in socialen razvoj tako, da negujemo in spodbujamo zdrav razvoj vseh čutov in celotnega človekovega bitja v sožitju z okoljem in naravo.
Kajti le človek, ki se dobro čuti – občuti v svojem telesu in svojem okolju, je lahko zadovoljen in socialen, saj skozi dober občutek sebe lažje sprejema druge ljudi in izzive življenja.

Kultura in vrednote trajnostnega razvoja v družini so temelj za družbo prihodnosti

Družina je v sodobni družbi postavljena pred mnoga nova praktična vprašanja o oblikovanju vsakodnevnih življenjskih navad:
Kako povezati sodoben način življenja s potrebami majhnega otroka, da se bo lahko razvil svobodno in v skladu s svojo individualnostjo?
Kako organizirati vsakodnevni urnik družine v skladu z vrednotami trajnostnega razvoja?

Zato podpiramo starše v njihovih prizadevanjih za kvalitetno družinsko življenje. Ponujamo jim dober vpogled v naše delo ter različne oblike sodelovanja, s pomočjo naših dodatnih programov, ki ponujajo dobre rešitve za mnogo vsakodnevnih izzivov.

NAŠA USMERITEV V POVEZAVI Z NAČINOM DELA

Umetnost in lepota sta del dnevnega utripa v življenju vrtca. Zato v pedagoški proces integriramo najrazličnejše umetniške dejavnosti za otroke in odrasle.

Skrbimo za lepe prostore, prijetno vzdušje in pristne odnose. S pomočjo umetniškega udejstvovanja vsakega posameznika, tudi staršev in vzgojiteljev, razvijamo in omogočamo spoznavanje in odkrivanje intuitivnega pristopa do otroka in posameznih situacij, saj se vzgoja in človeški odnosi ne dajo urejati po naprej predvidenih recepturah. Razvijamo odnosno pedagogiko, kar pomeni, da pedagoški proces in naša dejavnost, temelji na dialogu med posameznimi akterji, ki je podlaga za kvalitetne in avtentične medsebojne odnose.

Otrokom pripravimo dejavnosti, ki poudarjajo doživljanje narave, spoštovanje naravnega okolja, vseh živih bitij in ljudi skozi konkretno in resnično delo. Zato vzgojitelji dnevno izvajamo vsa gospodinjska dela za nego prostorov in pripravo kvalitetnih obrokov. Hkrati ročno izdelujemo igrače in igralni material za igro otrok. Negujemo in obdelujemo vrt v skladu z letnimi časi. Praznujemo vse praznike in rojstne dneve v toku leta in jih obeležimo z lepimi rituali. Dnevno pojemo in pripovedujemo stare pravljice in pripovedke. Recitiramo poezijo ter jo ritmično gibalno ponazorimo z gibi in plesom. Otrokom omogočimo prosto igro, s pomočjo katere samostojno vstopajo v svet medsebojnih odnosov in kreativnega pristopa k izzivom. Vzgojitelji smo le tihi spremljevalci ali nevidni pomočniki otroških pobud in aktivnosti.

Praktično usposabljamo mlade sodelavke in sodelavce iz področja vzgoje in izobraževanja, rokodelskih in umetniških področij ter medicinskih in športnih poklicev, ki bodo pripomogli k realizaciji različnih dejavnosti za otroke.

Timsko delo je utemeljeno na dialogu, kreativnosti, avtonomiji, samokontroli in odgovornosti, kot osnovi za medsebojne odnose.

Naša usmeritev je visoka stopnja strokovnosti in želja po konstantnem izobraževanju v evropskem in svetovnem merilu, kar nam omogoča inovativni pristop k reševanju vseh praktičnih izzivov.

Organizacijo dela in pedagoškega procesa postavljamo in snujemo inovativno in drugače, v smislu zagotavljanja predhodno navedenih ciljev in načel, ki jih izvajamo v praksi in se jih s starimi metodami in pristopi ne da izvajati.
PROGRAMI IN VSEBINE ZAVODA

DRUŽINSKO SREDIŠČE IZVIR

Ob zagotavljanju kvalitetne dnevne vzgojno-varstvene ponudbe v našem vrtcu, razvijamo tudi nove dodatne programe za otroke in starše, ki obogatijo družinsko življenje. To so dejavnosti, ki nudijo podporo in pomoč staršem pri organizaciji kvalitetnega družinskega življenja in približajo vrednote in praktična znanja v duhu trajnostnega razvoja.

Šola za starše – Gogi Keller

Vsako leto organiziramo 1 – 2 srečanja s priznanim in priljubljenim norveškim pedagogom Godijem Kellerjem.

Godi Keller, avtor knjige S srcem v šoli, je neodvisni mednarodni predavatelj, učitelj in pisec. Prehodil je pestro pedagoško pot: več kot osemnajst let je učil otroke in mladostnike na waldorfskih šolah, dobro desetletje je izobraževal študente na Rudolf Steiner University Colleagu v Oslu in drugod po Evropi, več kot sedem let sodeluje tudi pri izobraževanju za waldorfske učitelje in vzgojitelje v Ljubljani.

Šoli za starše skupaj organizirata Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Ljubljana ter Inštitut Sofijin Izvir Maribor.

Delo v okviru šole za starše, ki jo vodi, je zasnovano tako, da okrepi samopodobo in pogum med starši, poveča njihovo razumevanje otrokovega razvoja ter izboljša njihove sposobnosti opazovanja otroka. Obravnavane so različne teme kot npr.: opazovanje in razumevanje otroka ter vprašanje avtoritete.

Igralna srečanja za otroke in delavnice za starše

V okviru igralnih srečanj imajo otroci možnost doživeti spontano svobodno igro z vrstniki, pravljice, rajalne igre, lepe rituale in še veliko drugih doživetij, ki otroku nudijo bogate gibalne, igralne in doživljajske možnosti. Igralna srečanja so primerna za otroke od 6. meseca naprej.

Kako s svojim načinom ne povzročamo motenj pri prosti igri in razvoju otroka, kako ustvarimo sproščeno in umirjeno vzdušje doma, vprašanja o prehrani, igračah, negi in oblačenju iz vidika spodbujanja dobrih navad pri otroku in starših ipd., lahko starši pridobijo na interaktivnih starševskih srečanjih. Le-ta se izvajajo kot coaching metoda za starše na področju osebnega razvoja v duhu salutogeneze, ki odgovarja na vprašanje »Kaj dela otroka/človeka zdravega?«. Delavnice za starše sledijo dejanskim potrebam, vprašanjem in predlogom staršev.

Sofijin smučarski tečaj

Organiziramo in izvajamo smučarske tečaje za predšolske in šolske otroke začetnike in nadaljevalce. Naše smučarske tečaje s pridihom waldorfske pedagogike odlikuje način komunikacije in ritmično strukturiran pedagoški proces, ki zagotavlja prijazen in pozitiven odnos do težjih izzivov. Do otrok pristopamo spoštljivo in prijazno ter se vsakemu posvetimo tudi individualno, saj se s tem približamo potrebam in predznanju vsakega posameznega otroka. Otroke motiviramo z zabavnimi igrami s smučmi in poskrbimo, da učenje poteka sproščeno in brez stresa.

Gozdne počitnice za šolske otroke in gozdni dnevi za predšolske otroke

Gozd je zanimivo učno okolje in odličen prostor za raziskovanje in ustvarjalno igro. V času šolskih počitnic za šolske otroke organiziramo počitnice v gozdu v neposredni bližini mesta. V naravnem okolju se otroci vsak dan srečajo z novimi izzivi, spoznavajo gozd, urijo svoje telo in sodelovanje z drugimi. Glavni moto naših gozdnih dogodivščin so narava, prosta igra in svoboda. Gozdni dnevi, ki so namenjeni predšolskim otrokom prav tako omogočajo pustolovščine, saj se otroci preizkusijo v različnih življenjskih aktivnostih: raziskovanje, skrivanje, plezalne preizkušnje, ustvarjanje in gradnja bunkerjev iz vej in palic ipd. Otroci s pomočjo bivanja v naravnem gozdnem okolju spoznavajo naravne pogoje in zakonitosti, doživljajo povezanost z naravnim okoljem, ki jim nudi podobno okolje kot so ga živeli naši davni predniki in ga še vsi na nek način lahko začutimo v svoji kolektivni podzavesti in tako bolje doživimo naše korenine.

Počitniške ustvarjalnice za šolske otroke
V poletnih mesecih izvajamo pestro in ustvarjalno počitniško varstvo za šolske otroke. Vsebine delavnic so prilagojene pedagoškemu procesu, ki se odvijajo za otroke te starosti v waldorfskem programu.

Organizacija in izvedba rojstnih dnevov za predšolske otroke
Individualna svetovanja za starše
Delavnice izdelave igrač ipd.
REFERENCE

Strokovno sodelovanje s Henningom Köhlerjem, terapevtom in ustanoviteljem Janusz – Korczak Instituta (področje integrativne terapevtske pedagogike), nam omogoča izvajanje pedagoškega procesa, ki se postopno že pojavlja v določenih šolskih okoljih po Evropi in se imenuje gibanje »Nova pedagogika«. Gibanje »Nova pedagogika« je znanilec korenitih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja otrok.

Za področje dela v jaslih sodelujemo z mentorico Birgit Krohmer, vodjo izobraževanja za delo z otroki po načelih Waldorf/Pikler od 0-3 leta v Stuttgartu (Waldorfkindergartenseminar und Freie Fachschule für Sozialpädagogik) in v Freiburgu.

Strokovno pokroviteljstvo za projekte v okviru Družinskega središča Izvir je prevzel mag. France Prosnik, dipl. klin. psihologije, Varuh bolnikovih pravic.

Vrtec je opremljen in organiziran po smernicah trajnostnega razvoja. Vsi programi vsebujejo ekološko ozaveščen odnos do okolja in sočloveka.

Inštitut je ustanovljen na podlagi civilne iniciative staršev in strokovne pobude vzgojiteljic, ki želimo nuditi nekatere nove strokovne smernice, ki pa imajo svoje temelje v humanistični pedagoški teoriji in praksi ter antropozofiji (utemeljitelj Rudolf Steiner).

Vse pravice pridržane. Vsa vsebina, vključno s slikami je predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine, v mejah veljavnih predpisov. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno celotne vsebine ali posameznih delov besedil, brez predhodnega pisnega soglasja avtorja prispevkov, razen izključno za osebno uporabo in v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Za informacije smo dosegljivi na:
T: 02/620 06 08
M: 070 745 627
W: www.waldorfska-pedagogika.si
FB: Waldorfski vrtec Studenček Maribor
e-pošta: info@sofijinizvir.si

vitaFIT

Prijava na novice

[recaptcha]